Jarosław Sęp

Jarosław Henryk Sęp w 1988 roku, po ukończeniu Wydziału Mechanicznego (obecnie Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa) Politechniki Rzeszowskiej uzyskał dyplom magistra inżyniera w zakresie Mechaniki i Budowy Maszyn specjalność Eksploatacja Pojazdów i Maszyn. 

W maju 1988 roku został zatrudniony jako asystent stażysta w Zakładzie Technologii Maszyn (obecnie Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji), gdzie pracuje do chwili obecnej. 

W lutym roku 1995 na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Również w roku 1995 uzyskał stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Pracowników Nauki.

W marcu 2007 roku na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w czerwcu 2007 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (od 1.10.2007)  został powołany na kierownika Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji (obecnie Katedra Technologii Maszyn i  Inżynierii Produkcji).

W dniu 28.07.2014 r na podstawie uzyskanego dorobku oraz prowadzonej działalności uzyskał tytuł  profesora nauk technicznych który został nadany postanowieniem Prezydenta RP. Aktualnie zatrudniony jest w Politechnice rzeszowskiej na stanowisku profesora.

Jego opublikowany dorobek wynosi ponad 150 prac (w tym 2 monograficzne).  Opracował również ponad 50 recenzji artykułów do czasopism o zasięgu międzynarodowym oraz ponad 100 recenzji artykułów do czasopism o zasięgu krajowym i referatów konferencyjnych. Recenzował ponadto 10 monografii, 7 podręczników akademickich i skryptów oraz 25 projektów naukowo-badawczych. Brał także udział w realizacji ponad 50 prac niepublikowanych (projektów naukowo-badawczych i prac zleconych przez podmioty zewnętrzne), jest autorem lub współautorem  30 ekspertyz i opinii. W ramach realizowanych prac i projektów współpracuje z licznymi zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi oraz zakładami przemysłowymi. Kierował przedsięwzięciami w których zbudowano unikalne w skali światowej stanowiska na potrzeby przemysłu lotniczego.

Jest aktywny w kształceniu kadry naukowej i studentów. Wypromował 3 doktorów nauk technicznych, aktualnie sprawuje opiekę nad 3 kolejnymi doktorantami. Pełnił rolę recenzenta w 2 postępowaniach o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,  1 postępowaniu o nadanie tytułu i godności doktora honoris causa, 4 postepowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora,  12 postępowaniach habilitacyjnych oraz 10 przewodach doktorskich. Był ponadto członkiem czterech komisji prowadzących postępowania habilitacyjne oraz jednokrotnie sekretarzem komisji habilitacyjnej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich, podyplomowych, magisterskich i inżynierskich, był promotorem ponad 300 prac dyplomowych. 

Poza działalnością naukową i dydaktyczną prowadzi bardzo aktywną działalność organizacyjną, zarówno w Uczelni jak i poza nią. Aktualnie (od roku 2020) pełni funkcję prorektora Politechniki Rzeszowskiej ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, jest także I zastępcą Rektora   W latach 2012-2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, a od roku 2007 jest kierownikiem Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji. W latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. W latach 2009-2019 był członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, a w latach 2007-2011 był członkiem Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN. Od roku 2016 jest członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN, aktualnie przewodniczy Sekcji Eksploatacji. Jest również redaktorem naczelnym czasopisma Stal, Metale & Nowe Technologie oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopism Management and Production  Engineering Review oraz Tribologia.  Posiada liczne kontakty w zagranicznych oraz krajowych ośrodkach naukowych, współpracuje z Komisją Europejską w zakresie obronności i przemysłu obronnego. Za swoją działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.